Thông cáo báo chí

Thứ ba, 13:43Ngày 21/04/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:14Ngày 21/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Văn Chấp Thuận Gia Hạn Tổ Chức ĐHĐCĐ TN Năm 2020---------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:12Ngày 21/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Tổ Chức ĐHĐCĐ TN 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ hai, 11:16Ngày 20/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020 ........................................ ...
Thứ tư, 17:06Ngày 08/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Điều lệ Công ty CP Camimex Group tháng 04 năm 2020 ........................................................................................ ...
Thứ tư, 17:08Ngày 01/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 16 ----------------------------------------------------------------- ...