Thông cáo báo chí

Thứ năm, 08:12Ngày 18/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Của KB Securities Co., LTD.--------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 16:31Ngày 15/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Của KB Securities Co., LTD.--------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 08:20Ngày 13/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Của KB Securities Co., LTD.--------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:12Ngày 27/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021---------------------- ...
Thứ tư, 16:13Ngày 27/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2021----------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 16:59Ngày 22/10/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Kết Quả Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ Camimex Group--------------------------------------------------------------------------- ...