Thông cáo báo chí

Thứ tư, 10:20Ngày 15/04/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group  - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 -------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 10:16Ngày 30/03/2020 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2019 -------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:32Ngày 30/03/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:48Ngày 20/10/2020 .
Công ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Hà --------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:51Ngày 21/12/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ -------------------------------------------------- ...