Thông cáo báo chí

Thứ ba, 11:48Ngày 20/10/2020 .
Công ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Trọng Hà --------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:51Ngày 21/12/2021 .
Công Ty Cố Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ -------------------------------------------------- ...