Press release

Wednesday, 16:32- 05/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết  Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021---------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 15:09- 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 13:42- 13/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ----------------------------------------------------------------------------------------- ...
Monday, 13:42- 05/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ---------------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 09:20- 17/03/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Kết quả chào bán trái phiếu của Công ty cổ phần Camimex  --------------------------------------------------------- ...
Friday, 09:23- 26/02/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Nghị Quyết Thông Qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu ------------------------------------------------------------------------ ...