Press release

Saturday, 10:37- 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019----------------- ...
Saturday, 11:08- 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành------------------------------------------------ ...
Saturday, 11:08- 28/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng---------------------------------------------------------------- ...
Friday, 11:09- 27/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông ...
Wednesday, 11:09- 18/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN AN NINH -----.------------------------------------------------------ ...
Tuesday, 11:09- 17/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP -BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA ÔNG BÙI ĐỨC CƯỜNG -----.------------------------------------------------ ...