Press release

Wednesday, 17:06- 08/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Điều lệ Công ty CP Camimex Group tháng 04 năm 2020 ........................................................................................ ...
Wednesday, 17:08- 01/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 16 ----------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:08- 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Đặng Ngọc Sơn ---------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:08- 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nguyễn Trọng Hà-------------------------------------------- ...
Monday, 17:09- 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Huỳnh Hữu Nhân------------------------------ ...
Monday, 10:37- 30/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Hà Văn Bằng------------------------------------------------ ...