Press release

Thursday, 23:05- 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Tháng 06/2021 ------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thursday, 23:11- 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Tháng 06/2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 14:34- 02/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 22:01- 02/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021----------------------------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 16:14- 01/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giao Dịch Nội Bộ Và Của Người Có Liên Quan------------------------------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 13:46- 21/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Đính Chính Thay Đổi Nội Dung Nghị Quyết Số 04/NQ.HĐQT.CMG ngày 19 tháng 05 năm 2021----------------------------------------- ...