Tin tức & Sự kiện

Thứ hai, 14:46Ngày 26/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cp Của Nnb Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ ------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 14:43Ngày 26/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cp Của Nnb Ông Huỳnh Công Nhân ---------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:05Ngày 16/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Người Nội Bộ Vũ Thị Bích Ngọc ---------------------------------------------------
Thứ sáu, 10:43Ngày 16/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 Và Giấy Đăng Ký, Giấy Ủy Quyền Tham Dự
Thứ hai, 11:11Ngày 12/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 10/01/2023 ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:48Ngày 02/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết V/v Thông Qua Hợp Đồng Giữa Công Ty Và Người Có Liên Quan --------------------------------------------------- ...