Tin tức & Sự kiện

Thứ hai, 10:14Ngày 20/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020  ----------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 08:27Ngày 18/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn  KB Securities Co., LTD  ---------------------------------------- ...
Thứ bảy, 16:09Ngày 11/07/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở ...
Thứ hai, 17:33Ngày 29/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 17:30Ngày 29/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ----------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 11:31Ngày 20/06/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn Của Ông Nguyễn An Ninh ------------------------------ ...