Tin tức & Sự kiện

Thứ hai, 20:45Ngày 13/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -Báo Cáo Về Ngày Không Còn Là Cổ Đông Lớn Của Ông Bùi Đức Cường------------------------------- ...
Thứ sáu, 21:56Ngày 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng---------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 21:50Ngày 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Công Bố Thông Tin Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành ----------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 15:42Ngày 10/09/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Phương Án Xử Lý Cổ Phần Chưa Phân Phối Hết Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Cho Cổ Đông ...
Thứ bảy, 18:56Ngày 28/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 ------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 14:08Ngày 26/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu --------------------------------------------------------------------------------------------- ...