Tin tức & Sự kiện

Thứ sáu, 11:11Ngày 06/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM - TV HĐQT CÔNG TY. ----------------------------------- ...
Thứ năm, 11:11Ngày 05/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - THÔNG BÁO GIAO DỊCH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - ÔNG NGUYỄN AN NINH. -------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 14:32Ngày 04/03/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA. -------------------------------------------- ...
Thứ ba, 14:32Ngày 18/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX -  Công Bố Thông Tin Trước Đợt Phát Hành Trái Phiếu ------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:32Ngày 14/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ  ------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 14:32Ngày 06/02/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG - ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG  ----------------------------------------------------- ...