News & Events

Thursday, 09:49- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Nguyễn Đăng Duẩn----------------------------- ...
Thursday, 09:47- 15/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn Và Nguyễn Trọng Hà (Thông Báo Điều Chỉnh Phương Thức ...
Friday, 14:33- 09/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Văn Thắng ---------------------------------------------------------------------------- ...
Wednesday, 13:12- 07/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Đặng Ngọc Sơn, Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Hoàng Nghĩ, Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Đăng Duẩn ...
Monday, 09:44- 05/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Bùi Đức Cường  ------------------------------------------------------------------ ...
Friday, 14:11- 02/10/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ Bùi Đức Dũng  ------------------------------- ...