News & Events

Monday, 11:16- 20/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020 ........................................ ...
Wednesday, 17:06- 08/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group - Điều lệ Công ty CP Camimex Group tháng 04 năm 2020 ........................................................................................ ...
Thursday, 17:08- 02/04/2020 .
Công ty Cổ phần Camimex Group công bố Báo Cáo Tài Chính Năm 2019 ................................................................................ ...
Wednesday, 17:08- 01/04/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Chứng Nhận Đkdn Công Ty Cp Camimex Group Đăng Ký Thay Đổi Lần Thứ 16 ----------------------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:08- 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Đặng Ngọc Sơn ---------------------------------------------------- ...
Tuesday, 17:08- 31/03/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nguyễn Trọng Hà-------------------------------------------- ...