Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 16:45Ngày 07/07/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chào bán trái phiếu ra công chúng Trái phiếu CMXH2326001 ...
Thứ ba, 10:24Ngày 20/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - NQ HĐQT Chào Bán Trái Phiếu CMXH2326001 Ngày 19/06/2023 --------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 13:10Ngày 16/06/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của CĐL Công ty TNHH ES VINA -----------------------------------------------
Thứ năm, 15:46Ngày 25/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 18:43Ngày 04/05/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Camimex Đã Mua Sở Hữu 24,5% Seanamico ------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu, 09:38Ngày 28/04/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group và Giấy đăng ký, giấy ủy ...