Thông cáo báo chí

Thứ hai, 17:00Ngày 30/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022 --------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 15:57Ngày 13/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Kết Quả Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Nguyễn Hoàng Nghĩ---------------------------------------------------------
Thứ sáu, 08:46Ngày 13/01/2023 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Điều Lệ Công Ty CP Camimex Group Ngày 12/01/2023 -------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 17:19Ngày 29/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông Lớn CÔNG TY TNHH ES VINA ------------------------------------------------------ ...
Thứ tư, 21:42Ngày 28/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex - Báo Cáo Về Ngày Không Còn Cổ Đông Lớn Ông Trần Đức Bá Cao ----------------------------------------------- ...
Thứ tư, 21:39Ngày 28/12/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Ngày Trở Thành Cổ Đông Lớn Ông Hà Văn Bằng --------------------------------------------------- ...