Thông cáo báo chí

Thứ tư, 16:22Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành 30 Triệu Cổ Phần ------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:07Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:36Ngày 12/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Định Kỳ Về Tình Hình Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu ----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:58Ngày 01/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giải Trình BCTC Năm 2021 Đã Kiểm Toán --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:25Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ---------------- ...
Thứ ba, 16:23Ngày 01/03/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 ------------------------------------------------------------------ ...