Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 11:19Ngày 13/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Thông Qua Việc Triển Khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ -------------------------------- ...
Thứ năm, 10:11Ngày 12/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Quyền Mua Cổ Phiếu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 11:10Ngày 10/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Hướng Dẫn Quy Trình Mua Cổ Phiếu (Dành Cho Cổ Đông Hiện Hữu Chưa Lưu Ký) ---------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 17:28Ngày 03/08/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Về Việc Phê Duyệt Chủ Trương Mua Cổ Phần Tại Công Ty Cổ Phần Camimex Foods-------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 14:28Ngày 30/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Năm 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 10:00Ngày 28/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Phát Hành Cổ Phiếu Ra Công Chúng, Bản Cáo Bạch , Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán ...