Thông cáo báo chí

Thứ năm, 16:48Ngày 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THÔNG QUA TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU CMX---------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 16:54Ngày 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG --------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 16:57Ngày 30/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019 ------------------------------------------------------ ...
Thứ hai, 16:15Ngày 20/01/2020 .
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP - GIẤY CHỨNG NHẬN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG------------------------------------------------------------------------------ ...
Thứ sáu, 09:37Ngày 29/11/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ gần nhất biểu quyết thông qua điều chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 ------------------------------ ...
Thứ năm, 08:47Ngày 03/10/2019 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group -  Công bố thông tin Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công Ty Cổ Phần Camimex Group ...