Thông cáo báo chí

Thứ ba, 16:59Ngày 06/07/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo giao dịch CP của người nội bộ Bùi Sĩ Tuấn và Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội ...
Thứ năm, 23:09Ngày 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Công Ty Tháng 06/2021 ----------------------------------------- ...
Thứ năm, 23:05Ngày 24/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Tháng 06/2021 ------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 14:34Ngày 02/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:34Ngày 02/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021----------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 16:14Ngày 01/06/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giao Dịch Nội Bộ Và Của Người Có Liên Quan------------------------------------------------------------------------------------------ ...