Thông cáo báo chí

Thứ bảy, 08:15Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông báo về về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  ...
Thứ bảy, 08:13Ngày 15/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo ...
Thứ ba, 17:33Ngày 11/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020  -------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 16:23Ngày 10/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD ngày 28, 29, 30/07/2020  ----------------------------- ...
Thứ tư, 15:43Ngày 05/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...
Thứ hai, 13:35Ngày 03/08/2020 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn KB Securities Co., LTD  ------------------------------------------------------- ...