Thông cáo báo chí

Thứ tư, 09:56Ngày 24/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Về Thay Đổi Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn Của KB Securities Co., LTD.--------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 08:53Ngày 20/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Đức Cường--------------------------------------------------------------- ...
Thứ bảy, 08:46Ngày 20/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ Ông Bùi Sĩ Tuấn----------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 18:10Ngày 19/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Phương Án Phân Phối Cổ Phiếu Riêng Lẻ---------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 17:40Ngày 19/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thương Năm 2021--------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ năm, 14:25Ngày 18/11/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2021------------------------------------------------------------------------------------- ...