Thông cáo báo chí

Thứ tư, 15:58Ngày 25/05/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Camimex Group  ...
Thứ bảy, 09:14Ngày 30/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Camimex Group Ngày 29/04/2022  ------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ sáu, 15:46Ngày 29/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Giấy Xác Nhận Về Việc Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp (Bổ Sung Chi Tiết Mã Ngành 6810)  ------------------------ ...
Thứ bảy, 17:19Ngày 23/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:22Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Phát Hành 30 Triệu Cổ Phần ------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:07Ngày 20/04/2022 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...