Thông cáo báo chí

Thứ sáu, 13:46Ngày 21/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Đính Chính Thay Đổi Nội Dung Nghị Quyết Số 04/NQ.HĐQT.CMG ngày 19 tháng 05 năm 2021----------------------------------------- ...
Thứ sáu, 11:31Ngày 21/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu và NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào ...
Thứ tư, 16:35Ngày 05/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Thông Báo Về Ngày Cuối Cùng Thực Hiện Quyền Tham Dự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021----------------------------------------- ...
Thứ tư, 16:32Ngày 05/05/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Nghị Quyết  Về Việc Tổ Chức ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021---------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 15:09Ngày 20/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo Cáo Thường Niên Năm 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------- ...
Thứ ba, 13:42Ngày 13/04/2021 .
Công Ty Cổ Phần Camimex Group - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ----------------------------------------------------------------------------------------- ...